วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ : นักเรียนทุกคน เป็นผู้มีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์อ ภาษาไทย 
ใส่ใจเทคโนโลยี เป็นคนดี คนเก่ง เร่งยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดให้โทษโปรดการเล่นกีฬา นำพาสู่ประชาคม
อาเซียน

ปรัชญา : คุณธรรมดี มีวินัย ใส่ใจกีฬา