พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ : 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้อ การอ่านคล่อง เขียนคล่อง มี
กระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เน้นปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่่านิยม
ไทย
3. จัดกิจกรรมการเล่นกีฬาเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกายให้
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานตามกลุ่มอายุของนักเรียนทุกคน
4. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องทั้งในและนอก
โรงเรียนร่วมกับชุมชน
5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐานและการสือค้น
ทางอินเทอร์เน็ต
6. จัดกิจกรรมความพอเพียงเกี่ยวกับการออมทรัพย์ทำน้ำยาอเนกประสงค์
จัดทำการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
7. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

เป้าหมาย : 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
2. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมไทย
3. นักเรียนมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง
4. โรงเรียนปลอดจากสิ่งเสพติดให้โทษทุกชนิด
5. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ และ
การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
6. นักเรียนบึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต
7. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน