หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนบ้านป่าวังกวางเปิดทำการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ
1. ระดับประถมศึกษา มี 2 ชั้น คือ อนุบาลปีที่ 1 และอนุบาลปีที่ 2
2. ระดับประถมศึกษา มี 2 ชั่วงชั้น คือ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) ชั่งชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)