โครงสร้างการบริหารงาน

แผนภูมิการบริหารงาน

โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง ปีงบประมาณ 2559