ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ทางโรงเรียนบ้านป่าวังกวางได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน และเป็นการร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆของนักเรียน
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561,16:48   อ่าน 63 ครั้ง