ทำเนียบบุคลากร

นายธนกฤต ใจผ่องพุฒิ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุขสม สุขเกษม
ครู คศ.3

นางสาวสุพรรษา ภาษี
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุพรรณษา แสงจีน
ครู คศ.1

นางสาวกีรติ วรรณสุข
ครู คศ.1

นายฉัตรชัย ปิ่นปั้น
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริอร บรรพโต
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัชชา แสนกล้า
ครูผู้ช่วย

นางพัทธนันท์ ทองกุลนาถ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพิชฌามญชุ์ นาคประเสริฐ
ครูจ้างสอน

นางสาวฐานภา แผนไพลิน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวรจนา รุจิพิชชาพร
ครูอัตราจ้าง

นางสาวภัสสร จันทร์ขุนทด
ครูจ้างสอน

นางสายฝน ตองเขียว
แม่บ้าน