คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชาลี มีชาติ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสายฝน ตองเขียว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุขสม สุขเกษม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสำอาง โพธิดอกไม้
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายมานพ ไสวทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางแวว ตันนารักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านป่าวังกวาง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระสาลี กตธรรมโม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางอัญนรีนัช โสภณเจริญทัศน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธนกฤต ใจผ่องพุฒิ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าวังกวาง
เบอร์โทร :