คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอริสรา เลขคำ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัลยา พิมพาเรือ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธมนวรรณ ไกรศาสตร์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวิภาดา คำภาน้อย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชุติกาญจน์ เชาว์ขุนทด
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายศาสนา
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชัชภิมุข วันนา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรรณวิษา ชิดสะอาด
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุวิชา รักสนิท
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธีรเทพ แผนจันทึก
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายศาสนา
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจันทลักษณ์ พรรณแก้ว
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6